Αναγγελία Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης Έργου – Α.Σ. «ΚΥΚΛΟΣ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΥΚΛΟΣ» πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις στο πλαίσιο της πράξης «ΚΥΚΛΟΣ»

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία: Α.Σ. Κύκλος