Αναγγελία Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης Έργου – Α.Σ. «ΜΟΝΗ ΓΕΝΙΑ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΜΟΝΗ ΓΕΝΙΑ» πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις στο πλαίσιο της πράξης «Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη»

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κατηγορία: Α.Σ. Μόνη Γενιά