Δημόσια αναγγελία πρόθεσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών CERES 1-4

Παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Ορκωτού Ελεγκτή»
Αρ. Προκήρυξης: CERES -1-4/21-01-2015

Κατηγορία: Ceres - Προμήθειες