Επιδοτούμενο Προσωπικό

Όροι υλοποίησης πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων δικαιούχων της επιταγής κατάρτισης

Η Επιχείρηση προτείνει στο ΚΕΚ τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης πριν την έναρξη του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης.

Η επιχείρηση σε συνεργασία με τον επόπτη πρακτικής του ΚΕΚ επιλέγουν τη θέση πρακτικής άσκησης στην οποία θα τοποθετηθεί ο/η καταρτιζόμενος/η, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το προφίλ, τις προτιμήσεις του ωφελούμενου και σε συνάρτηση με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης. Η τελική τοποθέτηση του καταρτιζόμενου γίνεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 500 ώρες και πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα έως 5 μηνών.

Ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης (αφορά το υποκατάστημα ή το εργοτάξιο) και είναι κατ’ ανώτατο όριο σύμφωνα με τον πίνακα 4 που ακολουθεί.

Αντιστοιχία Απασχολουμένων – Καταρτιζομένων Πρακτικής Άσκησης

Αριθμός απασχολούμενων σε επιχείρηση Μέγιστος αριθμός ασκούμενων πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων
0-4 Έως 1 άτομο
Από 5 και πάνω Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολούμενων

Το εκπαιδευτικό επίδομα και η ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ωφελουμένων καλύπτονται από το πρόγραμμα και η επιχείρηση δεν έχει καμία επιβάρυνση.

Επιπλέον η επιχείρηση  σε περίπτωση που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, λαμβάνει επιχορήγηση, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Η επιχείρηση δεν έχει δικαίωμα να απολύσει προσωπικό κατά την διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.