Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Προσωπικό

humanResources

Βασικός συντελεστής της επιτυχημένης πορείας της Τεχνικής Εκπαιδευτικής είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Αυτό αποτελείται από 60 άτομα μόνιμο προσωπικό και τους εκπαιδευτές ή άλλους επιστήμονες που στελεχώνουν τις κάθε φορά δραστηριότητες (ενέργειες κατάρτισης, μελέτες, έρευνες κλπ).

Η Τεχνική Εκπαιδευτική έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο σύστημα επιλογής στελεχών καθώς και σύστημα συνεχούς κατάρτισης – επιμόρφωσης τους στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, εφαρμογής ενεργειών κατάρτισης, αξιολόγησης αποτελεσμάτων, παρακολούθησης καταρτιζομένων κλπ

manWoman01

Οι εκπαιδευτές

teachers02

 

Πάνω από 2000 είναι οι εκπαιδευτές που συνεργάζεται η Τεχνική Εκπαιδευτική στις ενέργειες κατάρτισης που υλοποιεί. Σε αυτούς συγκαταλέγονται εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στο αντίστοιχο αντικείμενο κατάρτισης, καθώς και επαγγελματίες εκπαιδευτές.
Πριν από κάθε ενέργεια κατάρτισης οι εκπαιδευτές μερικής απασχόλησης που θα διδάξουν σε αυτήν, παρακολουθούν σύντομο σεμινάριο «εκπαίδευσης εκπαιδευτών». Έτσι εξασφαλίζεται η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους για την εκπλήρωση των στόχων της ενέργειας κατάρτισης.
Το σύνολο των εκπαιδευτών είναι καταγραμμένο στη βάση δεδομένων των εκπαιδευτών, μαζί με τα προσόντα και την ειδίκευσή τους. Παράλληλα νέοι εκπαιδευτές πλαισιώνουν μαζί, με τους παλιούς τα νέα προγράμματα που αναπτύσσονται. 
Η εταιρεία έχει θεσμοθετήσει σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτών, τόσο από τους υπεύθυνους των ενεργειών, όσο και από τους καταρτιζόμενους