Ρουμανία

Η Τεχνική Εκπαιδευτική δραστηριοποιείται στην Ρουμανία συμμετέχοντας ως διακρατικός εταίρος σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Μέχρι στιγμής στα πλαίσια του κύκλου έργων 2010 – 2013 έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση και επιτυχή ολοκλήρωση 6 στρατηγικών έργων σε συνεργασία με δημόσιους φορείς, κοινωνικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων που υλοποίησε η Τεχνική Εκπαιδευτική είναι πάνω από 10 εκατ. €. Οι δράσεις που ανέλαβε η Τεχνική Εκπαιδευτική είχαν στόχους μεταξύ άλλων :

  • την βελτίωση του εθνικού συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων και την πιστοποίηση των εκπαιδευτών
  • την ανάπτυξη εργαλείων και δράσεων συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και καριέρας
  • την εκπόνηση μελετών για την ίδρυση δομών στήριξης των ευπαθών ομάδων (π.χ. ρομά )
  • την δημιουργία εκπαιδευτικών πακέτων και την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων που οδηγούν σε πιστοποίηση σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Ρουμανίας
  • την υλοποίηση ερευνών πεδίου για το προφίλ και τις ανάγκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  • Την στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων σε συνάφεια με τις ανάγκες των ομάδων στόχου και την τοπική οικονομία.
  • Την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας και των κρίσιμων κρίκων στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τα προβλήματα των ευπαθών ομάδων
  • Την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και ένταξης στην αγορά εργασίας και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο κύκλο έργων 2014 – 2015 η Τεχνική Εκπαιδευτική έχει υπογράψει μέχρι στιγμής συμβάσεις ύψους 7 εκατ. €.