Κατάρτιση Προσωπικού

Η Τεχνική Εκπαιδευτική διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία για την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε ένα ευρύτατο φάσμα θεματικών αντικειμένων.

 • Επικοινωνία
 • Marketing
 • Πωλήσεις
 • Management
 • Χρήση Προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
 • Σύγχρονα μέσα προβολής της επιχείρησης
 • Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας
 • Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων
 • Θέματα περιβάλλοντος
 • Εξειδικευμένα τεχνικά θέματα

Εκπονούμε μελέτη διάγνωσης των επιμορφωτικών αναγκών των εργαζομένων στην επιχείρησή σας και την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες.

Αναλαμβάνουμε την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη του κόστους επιμόρφωσης του προσωπικού των επιχειρήσεων, είτε μέσω του Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης  (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ είτε μέσω άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Διαθέτουμε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες εκπαίδευσης για την υλοποίηση επιμορφώσεων που έχουν σχεδιαστεί από τις επιχειρήσεις.