Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Πρόγραμμα για την Απασχόληση – Α.Σ. «ΚΥΚΛΟΣ»

Topeko_Kyklos_As_KyklosΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η Α.Σ. «ΚΥΚΛΟΣ» υλοποιεί την Πράξη ΚΥΚΛΟΣ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και προσκαλεί τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση σε αυτήν.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στη δράση οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή να είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός μητρώου ανεργίας,
 2. Να είναι μετατύ 18 – 64 ετών,
 3. Να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης δηλαδή των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Δέλτα, του Νομού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
 4. Να είναι άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες – ΡΟΜ.

Απαραίτητα ΔικαιολογητικάΑίτηση Συμμετοχής

Υποβολή Αιτήσεων – Πληροφορίες

18 Φεβρουαρίου 2013 έως και τις 12 Απριλίου 2013.

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 14:00, στα εξής σημεία:

 • Στο Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα του Δήμου Δέλτα,
  Αγίου Γεωργίου και Σπύρου Παναγιώτου 2, Δ.Κ. Διαβατών Δήμου Δέλτα, τ.κ. 57008,
  Τηλ.: 2310780083 & 2310788630 (εσωτερικό: 113) (κα Παντούλη Ευθαλία)
 • Στη Δ.Κ. Μενεμένης,
  στην οδό Έλλης Αλεξίου & Ν. Βότση,
  τηλ: 2313306646 (κα Γιαντσόγλου Μαρία)
 • Στην έδρα της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης ‘ΚΕΚ Νεφέλη’,
  Δημοκρατίας 25. Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος, τ.κ. 57011,
  τηλ.: 2310715971 & 2310715241 (κα Σωτηράκογλου Μαρία)
 • Υπάρχει η δυνατότητα τέλος οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην έδρα της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης ‘ΚΕΚ Νεφέλη’ στην διεύθυνση Δημοκρατίας 25. Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος, τ.κ. 57011.

Οι υποβαλλόμενες ταχυδρομικά αιτήσεις, θα θεωρούνται εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. Συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κατηγορία: Α.Σ. Κύκλος