Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Πρόγραμμα για την Απασχόληση – Α.Σ. «ΘΑΣΟΣ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΑΣΟΣ» που υλοποιεί την Πράξη ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΘΑΣΟ στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο),

παρατείνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι της 11/11/2013 και προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής.

Παράταση Πρόσκλησης

Κατηγορία: Α.Σ. Θάσος