Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Α.Σ. «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

Topeko_Anatoliki_FooterΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

«Συν-Εργασίες»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο ΤΡΟΧΟΣ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», υλοποιεί στη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, το Σχέδιο Απόφασης με ίδια μέσα της πράξης: «Συν-εργασίες», προϋπολογισμού 535.00,00 €, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «Ο Τροχός», που απαρτίζεται από δέκα τοπικούς φορείς, με συντονιστή εταίρο τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Άνεργους που ανήκουν στις παρακάτω Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες:

  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
  • Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών
  • ΑΜΕΑ
  • Πρώην Χρήστες Ουσιών

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Κατηγορία: Α.Σ. Ο Τροχός