Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΔΙΑΥΛΟΣ Απασχόλησης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Topeko_Diavlos_DiavlosΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στην πράξη

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη:
«ΔΙΑΥΛΟΣ Απασχόλησης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», υλοποιεί στο Δήμο Ηρακλείου την πράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Άνεργους που ανήκουν στις παρακάτω Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες:

  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
  • Άτομα με Ψυχική Αναπηρία
  • Μετανάστες, Πρόσφυγες, Παλιννοστούντες
  • Πρώην Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών
  • Άτομα που βρίσκονται υπό το καθεστώς του “αιτούντος ασύλου”
  • Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην παραπάνω Πράξη

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Κατηγορία: Α.Σ. Δίαυλος Απασχόλησης Δήμου Ηρακλειου