Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αβέρωφ 34 Α στη Νέα Ιωνία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2015 – 30.06.2016 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.07.2015 – 30.06.2016.
  3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2016 – 30.06.2017.
  4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την περίοδο έως και 30.06.2016 και λήψη απόφασης για τις αμοιβές Δ.Σ. από 01.07.2017.
  5. Έγκριση των αποφάσεων που πήρε ή θα πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο.
  6. Συζήτηση επί κάθε θέματος που θα ήθελε προταθεί.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Νέα Ιωνία, 31.10.2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κατηγορία: Ισολογισμοί