Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Τεχνικοί Ασφαλειας

Επιμόρφωση Εργοδοτών για την Άσκηση Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

Σε ποιούς είναι χρήσιμη η επιμόρφωση;

Σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στην Γ κατηγορία επικινδυνότητας και έχουν έως 49 άτομα προσωπικό.

Γιατί τους είναι χρήσιμη:

Διότι κάθε επιχείρηση με προσωπικό έως 49 άτομα οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, σύμφωνα με τον άρθρο 8 ν. 3850/2010.

Οι εργοδότες μπορούν οι ίδιοι να αναλάβουν την ευθύνη του τεχνικού ασφαλείας εφόσον επιμορφωθούν κατάλληλα παρακολουθώντας πρόγραμμα εγκεκριμένο από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ4, ν.3850/2010) Είναι φυσικά στη διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικό Συνεργάτη Υπηρεσιών Ασφάλειας ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.

Ποιο είναι το περιεχόμενο και η διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων;

Το περιεχόμενο, η διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι φορείς που τα υλοποιούν και τα προσόντα των εκπαιδευτών καθορίζονται με αποφάσεις του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Μέχρι σήμερα τα προγράμματα είναι διάρκειας 10 ωρών και έχουν το παρακάτω περιεχόμενο:

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 70€

140702_technicalSecuritySchedule

Ποια είδη επιχειρήσεων ανήκουν στην Γ κατηγορία επικινδυνότητας (άρθρο 10 ν.3850/2010); 

140702_katigoria_C

 

 Επισήμανση:
Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν (από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους) στην Επιθεώρηση Εργασίας τον Πίνακα Προσωπικού με τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας (Σχετ Ν. 2874/2000)