ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «JOOMLA»

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι στελέχη της Δημόσιας και ιδιωτικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. Λόγω των απαιτούμενων γνώσεων και της εξειδικευμένης θεματολογίας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη της με ειδικότητα Πληροφορικής (ΠΕ/ΤΕ) που ασχολούνται με:

 • την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση δικτυακών τόπων ή δικτυακών πυλών,
 • τη διαχείριση και συντήρηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
 • τη διαχείριση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων,
 • τη μηχανοργάνωση / αυτοματισμό της λειτουργίας και των υπηρεσιών του οργανισμού,
 • την εκπαίδευση ή επιμόρφωση μέσω του διαδικτύου.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Η κατοχή πτυχίου πληροφορικής ή επιστήμης υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

35 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των πληροφορικών που στελεχώνουν τους οργανισμούς, φορείς, εταιρείες και υπηρεσίες στη χρήση νέων τεχνικών και εργαλείων για την αυτοματοποίηση της ανάπτυξης, διαχείρισης και συντήρησης δικτυακών τόπων, καθώς και συστημάτων παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Εισαγωγή – Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου
 • Εγκατάσταση Apache, php, Joomla, MySQL
 • Joomla – Λειτουργίες front-end
 • Joomla — Λειτουργίες back-end
 • Προγραμματιστικό Interface στο Joomla
 • Joomla Components – Modules – Mambots
 • Πρότυπες Σελίδες Joomla
 • Ασφάλεια σε μια εγκατάσταση Joomla
Κατηγορία: ΤΕΙ Αθήνας
Με ετικέτα: ,