2η Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ»

Topeko_Moni_genia_Moni.Genia_Logo2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:
«Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη», της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ),

παρατείνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 11/2/2013
και
προσκαλεί να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Πλήρες κείμενο της 2ης παράτασης πρόσκλησηςΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΦΙΣΑΙστοσελίδα της Α.Σ. ΜΟΝΗ ΓΕΝΙΑ

Κατηγορία: Α.Σ. Μόνη Γενιά