2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Topsa_Anoiktoi_orizontes_Logo_Anoiktoi_Orizontes2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής)

προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στη Πράξη
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοικτοί ορίζοντες για την απασχόληση»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η Πράξη «Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοικτοί Ορίζοντες για την Απασχόληση» υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανοικτοί Ορίζοντες» προσκαλεί τους ωφελούμενους που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι ωφελούμενοι της Πράξης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.
  • Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
    • Άνεργοι
    • Νέοι επιστήμονες
    • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013.

Πλήρες κείμενο της ΠρόσκλησηςΙστοσελίδα της Πράξης

Κατηγορία: Α.Σ. Ανοικτοί Ορίζοντες