Α.Σ. Συνεργασία

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Topeko_Synergasia_SynergasiaΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Πράξη «Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού» υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοιvωvικής έvταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Ο προϋπολογισμός κόστους είναι 535.θ0θ € και η διάρκεια υλοποίησης 2 χρόνια (1-7-2012 έως 30-6-2014).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου που περιλαμβάνει τους Δήμους Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας και Οροπεδίου Λασιθίου.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 • Να είναι άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισρύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (Δήμοι Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας και Οροπεδίου Λασιθίου).
 • Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια.
  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
  • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
  • Αποφυλακισθέντες.
  • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες.

Από τους ωφελούμενους, τουλάχιστον το 50% θα είναι γυναίκες και τουλάχιστον το 25% θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών.

Πλήρες κείμενο της ΠρόσκλησηςΙστοσελίδα της Πράξης

Κατηγορία: Α.Σ. Συνεργασία

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελουμένων – Α.Σ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Topeko_Synergasia_SynergasiaΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ»

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συνεργασία» κατά τη συνεδρίαση του στις 3-4-2013 ενέκρινε την επιλογή των ωφελούμενων για την ένταξη τους στη Πράξη: «Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού».

Λόγω των κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου, στους πίνακες δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου (κωδικός υποψηφίου) και η ημερομηνία της αίτησης κάθε υποψηφίου.

Επισημαίνεται ότι οι επιλεχθέντες πρέπει να υποβάλουν δήλωση αποδοχής ή δήλωση μη αποδοχής τους στην Πράξη μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων επιλογής.

Οι δηλώσεις αποδοχής ή μη αποδοχής θα πρέπει να υποβληθούν στο Συντονιστή Εταίρο: Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Αργυροπούλου 3 – Αγιος Νικόλαος, τηλ. 28410 91110, fax: 28410 91120).

Σε περίπτωση που από τους αρχικά επιλεχθέντες ωφελούμενους υπάρξουν αποχωρήσεις, τότε θα τηρηθεί ο πίνακας κατάταξης και θα κληθούν για συμμετοχή οι επόμενοι στην κατάταξη των επιλαχόντων.

Πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης (με τους πίνακες των αποτελεσμάτων)

Κατηγορία: Α.Σ. Συνεργασία

3η φάση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής – Α.Σ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Topeko_Synergasia_Synergasia3Η ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ:

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟY»

Ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2013 (3η φάση υποβολής αιτήσεων) παραμένει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή ωφελούμενων στη Πράξη «Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού», με φορέα υλοποίησης την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία».

Ωφελούμενοι μπορούν να είναι άτομα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας,
 • μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (Δήμοι Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας και Οροπεδίου Λασιθίου),
 • ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες ευπαθών κοινωνικά ομάδων:
  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
  • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
  • Αποφυλακισθέντες.
  • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες.

Κατά τη 1η και 2η φάση υποβολής αιτήσεων που έληξε στις 21 Δεκεμβρίου 2012 καλύφθηκε ο αριθμός των υποψηφίων ωφελούμενων που ανήκουν στη κατηγορία «Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια».

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησης Ιστοσελίδα της Α.Σ. «Συνεργασία»

Κατηγορία: Α.Σ. Συνεργασία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Topeko_Synergasia_SynergasiaΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ:

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Πράξη «Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού» uλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοιvωvικής έvταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Ο προϋπολογισμός κόστους είναι 535.000 € και η διάρκεια υλοποίησης 2 χρόνια (1-7-2012 έως 30-6-2014).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου που περιλαμβάνει τους Δήμους Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας και Οροπεδίου Λασιθίου.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι της Πράξης θα είναι 100 άτομα που είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας και ανήκουν στις παρακάτω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ομάδες στόχου):

 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια.
 • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
 • Αποφυλακισθέντες.
 • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες.

Από τους 100 ωφελούμενους, τουλάχιστον το 50% θα είναι γυναίκες και τουλάχιστον το 25% θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών.

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΙστοσελίδα της Α.Σ. «Συνεργασία»

Κατηγορία: Α.Σ. Συνεργασία