Α.Σ. Ανοικτοί Ορίζοντες

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 2ης Επιλογής Ωφελουμένων – Α.Σ. «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Topsa_Anoiktoi_orizontes_Logo_Anoiktoi_OrizontesΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ανοικτοί Ορίζοντες» κατά τη συνεδρίαση του στις 8- 5-2014 ενέκρινε την επιλογή των ωφελούμενων για την ένταξη τους στη Πράξη: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοικτοί Ορίζοντες για την Απασχόληση». Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων ωφελούμενων με τους επιτυχόντες, ανά ομάδα στόχου, τους επιλαχόντες και τους απορριφθέντες, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. Λόγω των κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου, στους πίνακες δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου (κωδικός υποψηφίου) και η ημερομηνία της αίτησης κάθε υποψηφίου.

Επισημαίνεται ότι οι επιλεχθέντες πρέπει να υποβάλουν δήλωση αποδοχής ή δήλωση μη αποδοχής τους στην Πράξη μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων επιλογής. Οι δηλώσεις αποδοχής ή μη αποδοχής θα πρέπει να υποβληθούν στο Συντονιστή Εταίρο: Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Αργυροπούλου 3 – Αγιος Νικόλαος, τηλ. 28410 91110, fax: 28410 91120).

Σε περίπτωση που από τους αρχικά επιλεχθέντες ωφελούμενους υπάρξουν αποχωρήσεις, τότε θα τηρηθεί ο πίνακας κατάταξης και θα κληθούν για συμμετοχή οι επόμενοι στην κατάταξη των επιλαχόντων.

Πίνακας Αποτελεσμάτων

Κατηγορία: Α.Σ. Ανοικτοί Ορίζοντες, ΤΟΠΣΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Topsa_Anoiktoi_orizontes_Logo_Anoiktoi_Orizontes4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
προς Δυνητικά Ωφελουμέβους για Συμμετοχή στην Πράξη:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κατηγορία: Α.Σ. Ανοικτοί Ορίζοντες

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Topsa_Anoiktoi_orizontes_Logo_Anoiktoi_Orizontes3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής)

προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στη Πράξη
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοικτοί ορίζοντες για την απασχόληση»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η Πράξη «Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοικτοί Ορίζοντες για την Απασχόληση» υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανοικτοί Ορίζοντες» προσκαλεί τους ωφελούμενους που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι ωφελούμενοι της Πράξης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.
 • Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
  • Άνεργοι
  • Νέοι επιστήμονες
  • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 31 Ιουλίου 2013

Πλήρες κείμενο της ΠρόσκλησηςΙστοσελίδα της Πράξης

Κατηγορία: Α.Σ. Ανοικτοί Ορίζοντες

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Topsa_Anoiktoi_orizontes_Logo_Anoiktoi_Orizontes2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής)

προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στη Πράξη
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοικτοί ορίζοντες για την απασχόληση»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η Πράξη «Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοικτοί Ορίζοντες για την Απασχόληση» υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανοικτοί Ορίζοντες» προσκαλεί τους ωφελούμενους που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι ωφελούμενοι της Πράξης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.
 • Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
  • Άνεργοι
  • Νέοι επιστήμονες
  • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013.

Πλήρες κείμενο της ΠρόσκλησηςΙστοσελίδα της Πράξης

Κατηγορία: Α.Σ. Ανοικτοί Ορίζοντες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Topsa_Anoiktoi_orizontes_Logo_Anoiktoi_OrizontesΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
&

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Σας προσκαλούν στις ημερίδες παρουσίασης της Πράξης: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοικτοί Ορίζοντες για την Απασχόληση» που υλοποιείται στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν:

 • Στον Αγιο Νικόλαο τη Τρίτη 14 Μαΐου και ώρα 18.30.
  (REX – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 3ος όροφος)
 • Στο Τζερμιάδω τη Τετάρτη 15 Μαΐου και ώρα 18.30.
  (Δημαρχείο Οροπεδίου Λασιθίου – Αίθουσα Αντωνίου Βορεάδη)

Πρόσκληση – Πρόγραμμα

Κατηγορία: Α.Σ. Ανοικτοί Ορίζοντες