Ισολογισμοί

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αβέρωφ 34 Α στη Νέα Ιωνία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2015 – 30.06.2016 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.07.2015 – 30.06.2016.
 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2016 – 30.06.2017.
 4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την περίοδο έως και 30.06.2016 και λήψη απόφασης για τις αμοιβές Δ.Σ. από 01.07.2017.
 5. Έγκριση των αποφάσεων που πήρε ή θα πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 6. Συζήτηση επί κάθε θέματος που θα ήθελε προταθεί.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Νέα Ιωνία, 31.10.2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κατηγορία: Ισολογισμοί

Δημοσίευση Ισολογισμού – 30/6/2016

isologismos 2016

Ισολογισμός 30.06.16 (pdf)

Προσάρτημα 30.06.2016 (pdf)

Κατηγορία: Ισολογισμοί

Δημοσίευση Ισολογισμού – 30/6/2015

te_ae_isol_30-6-2014_me_pistopΙσολογισμός 30/06/2014 (pdf)

Κατηγορία: Ισολογισμοί

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αβέρωφ 34 Α στη Νέα Ιωνία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2014 – 30.06.2015 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.07.2014 – 30.06.2015.
 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.07.2015 – 30.06.2016.
 4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την περίοδο έως και 30.06.2015 και λήψη απόφασης για τις αμοιβές Δ.Σ. από 01.07.2015.
 5. Έγκριση των αποφάσεων που πήρε ή θα πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 6. Συζήτηση επί κάθε θέματος που θα ήθελε προταθεί.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Νέα Ιωνία, 30.10.2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κατηγορία: Ισολογισμοί

Δημοσίευση Ισολογισμού – 30/6/2014

te_ae_isol_30-6-2014_me_pistopΙσολογισμός 30/06/2014 (pdf)

Κατηγορία: Ισολογισμοί

Δημοσίευση Ισολογισμού – 30/6/2013

te_ae_isol_30-6-2013_me_pistopΙσολογισμός 30/06/2013 (pdf)

Κατηγορία: Ισολογισμοί

Δημοσίευση Ισολογισμού – 30/6/2012

TE_AE_ISOL_30-6-2012_me_pistop
Ισολογισμός 30/06/2012 (pdf)

Κατηγορία: Ισολογισμοί