Voucher

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Δράσεων Τομέα Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης, με τίτλο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Επίσημος ιστότοπος της δράσης www.voucher.gov.gr

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίο περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΜΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ I (word, excel, internet) και ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙΙ (word, excel, internet, powerpoint & access).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (Αβέρωφ 34α – 2ος ΟΡΟΦΟΣ) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ:

 1. Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 1/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ.
 2. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 3. Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση
 4. Έγγραφα απ’ όπου να προκύπτει ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ
Θεματικές ενότητες
·         Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

·         Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

·         Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.

10 ώρες
Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα 20 ώρες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου Ι ή ΙΙΙ*

1. Επεξεργασία Εγγράφου – Word

2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel

3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

*4. Παρουσιάσεις- Powerpoint

*5. Βάσεις Δεδομένων – Access

90 ώρες

Κατηγορία: Voucher, Άλλα Νέα-Ανακοινώσεις

Προγράμματα Voucher 2016 – Νέο πρόγραμμα Voucher για 23.000 ανέργους 29-64 ετών (Voucher 29-64)

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Voucher ανέργων 29-64 ετώνΚατάρτιση Ανέργων 29-64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής με Πιστοποίηση»)

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του προγράμματος Voucher 29-64
 1. Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Hλικίας 29-64 ετών, δηλαδή γεννημένοι από 1/1/1952 μέχρι και 31/12/1987
  • Eγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 2. Απόφοιτοι ΙΕΚ και ΑΕΙ / ΤΕΙ
  • Hλικίας 29-64 ετών, δηλαδή γεννημένοι από 1/1/1952 μέχρι και 31/12/1987
  • Eγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
Ποιο είναι το Εκπαιδευτικό Επίδομα
 • Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.600 €. (600 € για την Θεωρητική Κατάρτιση και 2.000 € για την Πρακτική Άσκηση)
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα Voucher 29-64
 • Επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών.
  Η θεωρητική κατάρτιση θα αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες (Εμπόριο, Τουρισμός, Logistics, Πληροφορική, Τεχνικά Επαγγέλματα κ.α.).
 • Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 500 ωρών, σε αντικείμενο συναφές με την επαγγελματική κατάρτιση.
 • Δωρεάν Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι από το  πρόγραμμα κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων.
Ποιά είναι τα κριτήρια επιλογης
 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.
 • Εισόδημα ατομικό /οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).
 • Ηλικία υποψηφίου
 • Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
 • Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω
 • Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)

Voucher 29-64 (Προγράμματα Voucher 2016). Είστε γεννημένοι από το 1953 έως και το 1987; Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 30/12/2016

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το VOUCHER 29-64 και τα προγράμματα Voucher 2016,  επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2587387 

Κατηγορία: Voucher, Voucher Ανέργων 29-64 ετών

Voucher πρώην εργαζομένων σε Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα

Προγράμματα ενίσχυσης για τους πρώην εργαζόμενους σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα με τη μορφή επιταγών κατάρτισης (training voucher)

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης κατάρτισης και απασχόλησης που αφορά την παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης σε απολυμένα άτομα από 16 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου με τίτλο: “Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών”.

Η Δράση αφορά έως 928 άτομα, πρώην εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες έχουν τερματίσει τη δραστηριότητα τους, είτε έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού λόγω της οικονομικής κρίσης. Από τα 928 άτομα, έχουν επιλεγεί 288 άτομα τα οποία θα προχωρήσουν σε εξειδικευμένη κατάρτιση και επιμόρφωση.


ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Η Τεχνική Εκπαιδευτική, θα υλοποιήσει τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:
Βασικές και προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και διαδικτύου (παρέχεται Πιστοποίηση)
Εκπαιδευτικές ενότητες

 1. Εισαγωγή - Έναρξη Προγράμματος
 2. Βασικές έννοιες πληροφορικής
 3. Χρήση Η/Υ και διαχείριση Αρχείων
 4. Επεξεργασία Κειμένου
 5. Λογιστικά φύλλα
 6. Προγράμματα Παρουσιάσεων
 7. Διαδίκτυο
 8. Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
 9. Βάσεις Δεδομένων
 10. Προετοιμασία για την αγορά εργασίας
 11. Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 12. Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
 13. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 14. Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ
 15. Πρακτική άσκηση/ Case studies
[_/su_spoiler]
Δημοσιογραφία στο διαδίκτυο & δημοσιογραφική κάλυψη κρίσεων
Εκπαιδευτικές ενότητες

 1. Τεχνικές επικοινωνίας
 2. Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία
 3. Δημοσιογραφικός Λόγος στο Διαδίκτυο (Γλώσσα και Κείμενο)
 4. Συγγραφή κειμένων για Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας
 5. Η είδηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 6. Γραφή Είδησης στο Διαδίκτυο (Αρχές και Τεχνικές)
 7. Νέες τεχνολογίες της Επικοινωνίας
 8. Δίκαιο και Νομοθεσία ΜΜΕ
 9. Πηγές Ρεπορτάζ, Ρεπορτάζ και Είδηση στην Κάλυψη Κρίσεων
 10. Διεθνής Δημοσιογραφία στην Κάλυψη Κρίσεων
 11. Σχόλιο- Άρθρο Γνώμης κατά την Δημοσιογραφική κάλυψη κρίσεων
 12. Αγγλική Ορολογία
 13. Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
 14. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 15. Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
 16. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 17. Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ
 18. Πρακτική άσκηση – case studies
[_/su_spoiler]
Διευθυντής παραγωγής σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα – Σύγχρονα μοντέλα οργάνωσης και παραγωγής περιεχομένου
Εκπαιδευτικές ενότητες

 1. Ιστορία  Κινηματογράφου & Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας
 2. Αρχές ηχοληψίας και Μοντάζ
 3. Ανάλυση Σεναρίου
 4. Οικονομικά/Προϋπολογισμοί/Χρονοδιαγράμματα
 5. Οργάνωση Γυρίσματος
 6. Ειδικότητες
 7. Ιστορία Broadcasting (M.M.E.)
 8. Ενημερωτικές Εκπομπές
 9. Δραματοποιημένες Παραγωγές
 10. Spots / Video Clips – Διαφημιστικές Ταινίες
 11. Πολυκάμερα Συστήματα / Live
 12. Νομοθεσία Πνευματικών Δικαιωμάτων Παραγωγής
 13. Αγγλικά
 14. Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
 15. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 16. Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
 17. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 18. Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ
 19. Πρακτική άσκηση –case studies
[_/su_spoiler]
Διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων (Λογιστικά και Διαχείριση αποθήκης)
Εκπαιδευτικές ενότητες

 1. Εισαγωγή στην Έννοια της Επιχείρησης
 2. Διοίκηση Επιχείρησης
 3. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 4. Οργάνωση περιβάλλοντος γραφείου
 5. Γενική Λογιστική
 6. Λογιστική Εταιρειών
 7. Κατάρτιση προϋπολογισμού
 8. Χρηματοοικονομική διοίκηση
 9. Διαχείριση και Επεξεργασία Παραγγελιών
 10. Εξυπηρέτηση Πελατών
 11. Αποθήκευση- Διαχείριση αποθεμάτων
 12. Διανομή
 13. Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
 14. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 15. Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
 16. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 17. Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ
 18. Πρακτική άσκηση –case studies
[_/su_spoiler]
Ειδικός γραφιστικής με ψηφιακή τεχνολογία
Εκπαιδευτικές ενότητες

 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
 2. ΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
 3. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
 4. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ
 5. ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ
 6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ  ΚΑΜΠΑΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ   ΑΦΗΡΗΜΕΝΩΝ   ΕΝΝΟΙΩΝ
 7. ΠΟΛΥΜΕΣΑ
 8. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΑΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 9. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ
 11. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 12. ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
 13. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ Case studies
[_/su_spoiler]
Μάρκετινγκ & Μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου
Εκπαιδευτικές ενότητες

 1. Βασικές Έννοιες και Αρχές του Marketing
 2. Έρευνα Marketing
 3. Σχέδιο Marketing
 4. Προϊόν - Έννοια και Διακρίσεις
 5. Προϊόν - Ανάπτυξη Νέων προϊόντων και Καινοτομία
 6. Στρατηγικές προϊόντος
 7. Μάρκετινγκ στην ψηφιακή εποχή
 8. Αγοραστικές διαδρομές και δίκτυα πώλησης
 9. Διαφήμιση στα ψηφιακά μέσα
 10. Περιεχόμενο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 11. Σχεδιασμός διαφημιστικής εκστρατείας & μέτρηση αποτελεσματικότητας
 12. Προετοιμασία για την αγορά εργασίας
 13. Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 14. Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
 15. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 16. Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ
 17. Πρακτική άσκηση/ Case studies
[_/su_spoiler]
Εκπαιδευτής ενηλίκων
Εκπαιδευτικές ενότητες

 1. Χαρακτηριστικά - Ιδιαιτερότητες των ενηλίκων ως εκπαιδευομένων
 2. Κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις  για την εκπαίδευση ενηλίκων
 3. Ψυχολογικό συμβόλαιο ανάμεσα σε εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενους
 4. Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών
 5. Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές
 6. Εκπαιδευτικά μέσα και υποδομές  - αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών
 7. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
 8. Διαχείριση διαφορετικότητας
 9. Διαφάνεια  και πιστοποίηση προσόντων   - Οριζόντιες - μεταφέρσιμες ικανότητες - Σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων
 10. Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
 11. Προετοιμασία για την αγορά εργασίας
 12. Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 13. Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
 14. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 15. Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ
 16. Πρακτική άσκηση/ Case studies
[_/su_spoiler]
Ιδιωτικό προσωπικό υπηρεσιών ασφάλειας (παρέχεται Πιστοποίηση)
Εκπαιδευτικές ενότητες

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 2. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 3. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
 4. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
 6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 7. ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 10. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 11. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
 12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
 13. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
 14. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
 15. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΑΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 16. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 17. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ
 18. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 19. ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
 20. Πρακτική άσκηση/ Case studies
[_/su_spoiler]
Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού
Εκπαιδευτικές ενότητες

 1. Όραμα – στόχοι  - Προσδιορισμός κρίσιμων διεργασιών σε μια επιχείρηση
 2. Σχεδιασμός ρόλων και ευθυνών – διαμόρφωση οργανογράμματος
 3. Προγραμματισμός – έλεγχος εργασιών , σχετικά εργαλεία
 4. Επιλογή, ανάπτυξη  και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
 5. Διαχείριση εσωτερικής επικοινωνίας
 6. Αποτελεσματική ηγεσία - Παρακίνηση ανθρώπινου δυναμικού
 7. Διαχείριση διαφορετικότητας- Διαχείριση αλλαγών
 8. Διαχείριση συγκρούσεων
 9. Σημασία και εφαρμογές των νέων τεχνολογιών
 10. Συστήματα  Διασφάλισης Ποιότητας
 11. Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας
 12. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 13. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
 14.  Βασικές αρχές του εργατικού δικαίου
 15. Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ
 16. Πρακτική άσκηση/ Case studies
[_/su_spoiler]
Στέλεχος διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων
Εκπαιδευτικές ενότητες

 1. Εισαγωγικές έννοιες στον τουρισμό
 2. Τουριστικές Επιχειρήσεις
 3. Οργάνωση και διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων
 4. Προγραμματισμός και στρατηγική τουριστικών επιχειρήσεων
 5. Ανθρώπινο δυναμικό και marketing τουριστικών επιχειρήσεων
 6. Λειτουργία ξενοδοχείων
 7. Λειτουργία τουριστικών γραφείων
 8. Λειτουργία επισιτιστικών τμημάτων
 9. Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας
 10. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 11. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
 12. Βασικές αρχές του εργατικού δικαίου
 13. Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ
 14. Πρακτική άσκηση/ Case studies
[_/su_spoiler]
Στέλεχος υποστήριξης δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
Εκπαιδευτικές ενότητες

 1. Αρχές Επικοινωνίας
 2. Κοινή Γνώμη και Επικοινωνία
 3. Επικοινωνιακή Πολιτική
 4. Επικοινωνιακός  Προγραμματισμός
 5. Στρατηγικές Δημόσιων Σχέσεων
 6. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 7. Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων
 8. Εφαρμοσμένες Δημόσιες Σχέσεις
 9. Ολοκληρωμένη επικοινωνία Δημοσίων Σχέσεων
 10. Συγγραφή Κειμένων για Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας
 11. Εταιρική Ταυτότητα και Εικόνα
 12. Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό
 13. Ο Θεσμός των Χορηγιών
 14. Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας
 15. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 16. Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
 17. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 18. Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ
 19. Πρακτική άσκηση –case studies
[_/su_spoiler]
Τεχνικός σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών WEB & προγραμματισμού ψυχαγωγικών εφαρμογών (video games)
Εκπαιδευτικές ενότητες

 1. Εισαγωγή - Έναρξη Προγράμματος
 2. Βασικές έννοιες πληροφορικής
 3. Εισαγωγή ατο Διαδίκτυο
 4. Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
 5. Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών Internet (JAVA SCRIPT)
 6. Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών Internet (HTML)
 7. Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών Internet (JAVASCRIPT)
 8. Βάσεις Δεδομένων (SQL)
 9. Γλώσσα Προγραμματισμού (PHP)
 10. Κατασκευή Ιστοσελίδων (Joomla)
 11. Δημιουργία Ψυχαγωγικών Εφαρμογών (Video Games)
 12. Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας
 13. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 14. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
 15.  Βασικές αρχές του εργατικού δικαίου
 16. Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ
 17. Πρακτική άσκηση/ Case studies
[_/su_spoiler] [_/su_accordion]
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 300 ωρών, εκ των οποίων:

 • 240 ώρες θα είναι θεωρία
 • 60 ώρες πρακτική άσκηση, υπό τη μορφή των case studies.

Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων: 26 Αυγούστου 2016.

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβει ο κάθε ωφελούμενος ανέρχεται στο ποσό των 1.800,00€, μικτά.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, καλέστε καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 09:00 – 17:00, στο 210 25 87 387.

 

Κατηγορία: Voucher, Voucher Δημοσιογράφων

Επιδοτούμενο πρόγραμμα πρώην εργαζομένων σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ενίσχυσης πρώην εργαζομένων σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)

Ωφελούμενοι: 565 άτομα

350 πρώην εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του κλάδου των Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων

215 πρώην εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του κλάδου των Εκδοτικών Δραστηριοτήτων

Δράση Κατάρτισης: Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών σε θεματικά αντικείμενα εκπαίδευσης, τα οποία θα προκύψουν έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελούμενων, βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και τον ακριβή προσδιορισμό των προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του ατομικού σχεδίου δράσης τους.

Εκπαιδευτικό επίδομα: 1.800,00 ευρώ

Κατηγορία: Voucher Δημοσιογράφων, Τελευταία Νέα

Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας – Voucher Τουρισμού 2016

Voucher Τουρισμού 2016 18-29

Ανακοινώθηκε ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας νέων ανέργων έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού (Voucher Τουρισμού 2016). Το πρόγραμμα αφορά 6.650 ανέργους νέους έως 29 ετών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και περιλαμβάνει.

 • Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες,
 • Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 420 ωρών, έως 6 μήνες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από το ΙΝ.ΣΕΤΕ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρτιση που αφορούν:
 1. στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,
 2. στην τοποθέτηση του ωφελούμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης.
 • Πρόγραμμα πιστοποίησης των προσόντων των ωφελουμένων για 7 βασικές ειδικότητες το οποίο θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 (από Εθνικούς ή Διεθνείς Φορείς) ή άλλα αναγνωρισμένα Διεθνή πρότυπα προκειμένου να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.
 • Εκπαιδευτικό Επίδομα από 2.248 € (Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια/Μεταδευτεροβάθμια) έως 2.458€ (ΑΕΙ/ΤΕΙ )

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ (994 ωφελούμενοι)
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην να έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά)
 • Να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή από 15 Μαρτίου έως 10 Απριλίου 2016.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (5.656 ωφελούμενοι)
 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην να έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά)
 • Να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή από 15 Μαρτίου έως 10 Απριλίου 2016.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Για περισσότερες πληροφορίες για το VOUCHER Τουρισμού 2016 και τα προγράμματα Voucher 2016,  επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2587387 

Κατηγορία: Voucher Τουρισμού 18-29

Voucher Τουρισμού 18-29 ετών β’ Φάσης – Υποβολή Αίτησης Ωφελουμένου

Voucher Τουρισμού β’ Φάση 18-29
Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ στον κλάδο του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ β’ Φάση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Σκοπός της δράσης

Voucher Τουρισμού 18-29Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά δε αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε:

 • Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058€ συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (980€ για την α΄ φάση και 1.078 € για την β΄ φάση).
 • Για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.848 € συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης ( 880€ για την α΄ φάση και 968€ για την β΄ φάση).

Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχει ληφθεί υπόψη και η κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ (994 ωφελούμενοι)
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην να έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά)
 • Να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή από 15 Μαρτίου έως 10 Απριλίου 2016.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (5.656 ωφελούμενοι)
 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην να έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά)
 • Να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή από 15 Μαρτίου έως 10 Απριλίου 2016.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Συχνές ερωτήσεις ωφελουμένων του Voucher Τουρισμού 18-29

Κατηγορία: Voucher Τουρισμού 18-29

Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας – Voucher Τουρισμού 2015

Voucher Τουρισμού 2016 18-29

Ανακοινώθηκε το προγράμμα «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας νέων ανέργων έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού (Voucher Τουρισμού 2015). Το πρόγραμμα αφορά 8.000 ανέργους νέους έως 29 ετών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και περιλαμβάνει.

 • Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες,
 • Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 420 ωρών, έως 6 μήνες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από τον πάροχο κατάρτισης πριν, κατά τη διάρκεια και κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης:
 1. στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων,
 2. στην τοποθέτηση,παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελούμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης.
 • Πρόγραμμα πιστοποίησης των προσόντων των ωφελουμένων για 7 βασικές ειδικότητες το οποίο θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 (από Εθνικούς ή Διεθνείς Φορείς) ή άλλα αναγνωρισμένα Διεθνή πρότυπα προκειμένου να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.
 • Εκπαιδευτικό Επίδομα από 2.248 € (Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια/Μεταδευτεροβάθμια) έως 2.458€ (ΑΕΙ/ΤΕΙ)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ (1100 ωφελούμενοι)
 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην να έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά)
 • Να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή από 02 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου 2015.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (6.900 ωφελούμενοι)
 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην να έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά)
 • Να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή από 02 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου 2015.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Για περισσότερες πληροφορίες για το VOUCHER Τουρισμού 2015 και τα προγράμματα Voucher 2015, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2587387

Κατηγορία: Voucher Τουρισμού 18-29

Επιταγή εισόδου «VOUCHER» για νέους από 18-24 ετών

Από την Παρασκευή 29 Αυγούστου, μπορούν  οι άνεργοι νέοι 18 έως 24 ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 2587387

 

Η Τεχνική Εκπαιδευτική με την εικοσαετή πείρα της είναι δίπλα στις ανάγκες των νέων ανέργων προσφέροντας ποιοτική κατάρτιση και πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης.

περισσότερα…

Κατηγορία: Voucher, Voucher Ανέργων 18-24 ετών
Με ετικέτα:

Νέο VOUCHER για άνεργους έως 29 ετών (voucher 18-24 και voucher 25-29)


Επιταγή εισόδου για άνεργους νέους 25-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Voucher 25-29 ετών)

Η δράση ΑΦΟΡΑ 30.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών, εκ των οποίων:

 • 12.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
 • 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

07 Αυγούστου 2014 – 15 Σεπτεμβρίου 2014

 


Επιταγή εισόδου για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Voucher 18-24 ετών)

Η δράση ΑΦΟΡΑ 12.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών, εκ των οποίων:

 • 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πρόσκληση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014. Μετά το πέρας της διαβούλευσης – λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα της – το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω της ΕΥΕ/ΕΚΤ θα προχωρήσει άμεσα στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους νέους ηλικίας 18 έως 24.


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθήνας συνεργάζονται με σκοπό την ανάπτυξη και πιστοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν σε μαθησιακά αποτελέσματα βασισμένα στη διαβάθμιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Έχουν ήδη πιστοποιηθεί ως προς την Ποιότητα Σχεδιασμού και Περιεχομένου 6 προγράμματα κατάρτισης

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : “JOOMLA”
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία την αξιολόγηση και τις εξετάσεις των ανωτέρω προγραμμάτων θα πάρουν Πιστοποιητικό από το ΤΕΙ Αθήνας, Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ).

Κατηγορία: Voucher, Voucher Ανέργων 25-29 ετών
Με ετικέτα: , , , ,

Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Voucher 25-29)

Η δράση ΑΦΟΡΑ 38.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

 • 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
 • 23.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Θεωρητική Κατάρτιση 100 ωρών σε εξειδικευμένες δεξιότητες

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 420 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες

Παροχές στους ωφελούμενους

 • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 600€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και αποφοίτους Δευτεροβάθμιας – Μεταδευτεροβάθμιας
 • Επίδομα πρακτικής άσκησης 1930€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Επίδομα πρακτικής άσκησης 1680€ για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας – Μεταδευτεροβάθμιας
 • Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος για όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Η πρόσκληση (voucher 25-29) τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία και θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 29 Ιουλίου 2014. Μετά το πέρας της διαβούλευσης το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα προχωρήσει άμεσα στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους νέους ηλικίας 25 έως 29.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 2587387

Κατηγορία: Voucher Ανέργων 25-29 ετών
Με ετικέτα: ,