τει αθηνας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

swot

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι υπάλληλοι, που αναζητούν εργασία, πτυχιούχοι και μη, καθώς και υπάλληλοι που εργάζονται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και επιζητούν την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους, καθώς επίσης και νέα ή και παλαιότερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που έχουν διαπιστώσει ελλείμματα στον τρόπο και τις μεθόδους με τις οποίες μετέρχονται την εργασία τους και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους και να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο ή να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη επάρκεια στα αυξημένα καθήκοντά τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εκ μέρους των εκπαιδευομένων των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, που θα τους καταστήσουν ικανούς να σχεδιάσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να επιτυγχάνουν σταδιακά τους στόχους τους, να εργάζονται με οργάνωση και αποτελεσματικότητα, να αναπτύσσουν για την κάθε περίσταση τις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες, να εργάζονται απρόσκοπτα στο πλαίσιο ομάδων εργασίας, να διαχειρίζονται επαγγελματικά και επ’ ωφελεία των επαγγελματικών τους συμφερόντων τις αναφυόμενες συγκρούσεις, να διαπραγματεύονται με εντιμότητα και ήθος και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο και το άγχος τους. Όλες αυτές οι γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που κομίζει το πρόγραμμα και αποσκοπούν τελικά στη δημιουργία ενός άρτιου επαγγελματικού προφίλ, αποτελούν και το σκοπό του προτεινόμενου προγράμματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Περί οργανωτικών δεξιοτήτων γενικώς
 • Καθορισμός επαγγελματικής πορείας-Προσωπικό όραμα- SWOT ANALYSIS-σκοποί- στόχοι-σχέδιο δράσης
 • Περί της αποτελεσματικής επικοινωνίας-Μορφές-Είδη-Σκοποί
 • Η επικοινωνία ως τέχνη και ως τεχνική
 • Περί της επαγγελματικής επικοινωνίας-Προφορική επικοινωνία-Οργανωσιακή επικοινωνία
 • Γραπτή επικοινωνία και Τηλεφωνική επικοινωνία
 • Περί της ομαδικής εργασίας- Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα
 • Συνεργασία ομάδας- Πρακτική άσκηση
 • Περί των συγκρούσεων και της αποτελεσματικής διαχείρισής τους
 • Τεχνικές αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων
 • Πρακτική άσκηση επί των διαπραγματεύσεων
 • Διαχείριση χρόνου- τεχνικές
 • Διαχείριση άγχους
Κατηγορία: ΤΕΙ Αθήνας
Με ετικέτα: ,

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι υπάλληλοι, που αναζητούν εργασία, πτυχιούχοι και μη, καθώς και υπάλληλοι που εργάζονται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και επιζητούν την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους στο θέμα της επικοινωνίας, καθώς επίσης και νέα ή και παλαιότερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που έχουν διαπιστώσει ελλείμματα στον τρόπο και τις μεθόδους με τις οποίες επικοινωνούν και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους και να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

25 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εκ μέρους των εκπαιδευομένων των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, που θα τους καταστήσουν ικανούς να διαχειρίζονται την επικοινωνία, προφορική, γραπτή, τηλεφωνική, λεκτική και εξωλεκτική, κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις σε κάθε επίπεδο δραστηριοποίησής τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Η έννοια της επικοινωνίας- Μορφές και είδη της επικοινωνίας- Σκοποί της επικοινωνίας
 • Τα εμπόδια της επικοινωνίας- Τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης
 • Επικοινωνιακά προφίλ- Η τέχνη της πειθούς- Επαγγελματική επικοινωνία
 • Λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία- Γραπτή επικοινωνία Τηλεφωνική επικοινωνία- Η επικοινωνία στην ομάδα εργασίας
 • Οργανωσιακή επικοινωνία
 • Αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων
Κατηγορία: ΤΕΙ Αθήνας
Με ετικέτα: ,

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «JOOMLA»

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι στελέχη της Δημόσιας και ιδιωτικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. Λόγω των απαιτούμενων γνώσεων και της εξειδικευμένης θεματολογίας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη της με ειδικότητα Πληροφορικής (ΠΕ/ΤΕ) που ασχολούνται με:

 • την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση δικτυακών τόπων ή δικτυακών πυλών,
 • τη διαχείριση και συντήρηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
 • τη διαχείριση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων,
 • τη μηχανοργάνωση / αυτοματισμό της λειτουργίας και των υπηρεσιών του οργανισμού,
 • την εκπαίδευση ή επιμόρφωση μέσω του διαδικτύου.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Η κατοχή πτυχίου πληροφορικής ή επιστήμης υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

35 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των πληροφορικών που στελεχώνουν τους οργανισμούς, φορείς, εταιρείες και υπηρεσίες στη χρήση νέων τεχνικών και εργαλείων για την αυτοματοποίηση της ανάπτυξης, διαχείρισης και συντήρησης δικτυακών τόπων, καθώς και συστημάτων παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Εισαγωγή – Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου
 • Εγκατάσταση Apache, php, Joomla, MySQL
 • Joomla – Λειτουργίες front-end
 • Joomla — Λειτουργίες back-end
 • Προγραμματιστικό Interface στο Joomla
 • Joomla Components – Modules – Mambots
 • Πρότυπες Σελίδες Joomla
 • Ασφάλεια σε μια εγκατάσταση Joomla
Κατηγορία: ΤΕΙ Αθήνας
Με ετικέτα: ,

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι κατά προτεραιότητα άτομα που υπηρετούν σε Δ/νσεις ή Τμήματα Πληροφορικής και ασκούν καθήκοντα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ή/και ανάπτυξης εφαρμογών βάσεων δεδομένων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ, σε περιβάλλον Windows και Διαδικτύου.
 • Εξοικείωση με διαχείριση δεδομένων και πινάκων με εφαρμογές γραφείου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη σχεδίαση και διαχείριση βάσεων δεδομένων μέσω ενός Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και τη χρήση της γλώσσας SQL, έτσι ώστε να συμβάλουν στην αύξηση της εμπειρίας τους και των γνώσεων τους, του βαθμού αξιοποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων και, κατ’ επέκταση, στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
 • Εισαγωγή στο περιβάλλον λειτουργίας της MySQL
 • Ορισμός Δεδομένων – Data Definition Language (DDL) – Διαχείριση Βάσης Δεδομένων
 • Ορισμός Δεδομένων – Data Definition Language (DDL) – Διαχείριση Πινάκων
 • Ανάκτηση Δεδομένων – Απλά ερωτήματα
 • Data Manipulation Language (DML)
 • Συναλλαγές (Transactions)
 • Συναρτήσεις (Functions)
 • Συνένωση (Join)
 • Ανάκτηση Δεδομένων – Σύνθετα Ερωτήματα
 • Υποερωτήματα (Subqueries)
 • Όψεις (Views)
 • Data Control Language (DCL) – Ασφάλεια
 • Μελέτη Περίπτωσης – Ολοκληρωμένο Παράδειγμα
Κατηγορία: ΤΕΙ Αθήνας
Με ετικέτα: ,

ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με μαθήματα πληροφορικής στο πρόγραμμα σπουδών του βασικού πτυχίου ή του μεταπτυχιακού τους, καθώς και ΤΕ και ΔΕ πληροφορικής.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Κατά προτεραιότητα άτομα τα οποία εμπλέκονται με την δημιουργία ιστοτόπων ή τον έλεγχο έργων σχετικών με τη δημιουργία ιστοτόπων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε όλες τις πτυχές του διαδικτυακού προγραμματισμού. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της εξοικείωσης των συμμετεχόντων με τη χρήση Λογισμικών τελευταίας γενεάς είτε πρόκειται για τα λογισμικά που αφορούν τον ίδιο τον εξυπηρετητή (IIS της Microsoft), είτε για τα περιβάλλοντα ανάπτυξής αυτά καθαυτά (Περιβάλλον DotNet).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός, Εισαγωγή στον προγραμματισμό Διαδικτύου
 • Εισαγωγή στη γλώσσα HTML
 • Επισκόπηση ειδικών θεμάτων της HTML.
 • Στατικές και Δυναμικές Σελίδες
 • Εισαγωγή στη VbScript και JavaScript.
 • Συναρτήσεις και δομές Ελέγχου στη JavaScript
 • Επανάληψη Στον Προγραμματισμό με Συμβάντα
 • Εισαγωγή στην ASP
 • Τα αντικείμενα της ASP
 • Βάσεις Δεδομένων και ASP
 • Εγκατάσταση και Ρυθμίσεις Διαδικτυακού Εξυπηρετητή.
 • Στοχευμένη μελέτη περίπτωσης
Κατηγορία: ΤΕΙ Αθήνας
Με ετικέτα: ,

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι υπάλληλοι, που αναζητούν εργασία, πτυχιούχοι και μη, καθώς και υπάλληλοι που εργάζονται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και επιζητούν την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

 • Βασικές γνώσεις χρήσης ΗΥ σε περιβάλλον Windows.
 • Η ύλη που εµπεριέχεται στο σεµινάριο Επεξεργασία ∆εδοµένων µε Λογιστικά Φύλλα
 • Καλή γνώση χρήσης του ∆ιαδικτύου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

40 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Ανάµεσα στις ουσιώδεις αιτίες που λειτουργούν ως τροχοπέδη και θα αντιμετωπιστούν µε την εκπαίδευση των υπαλλήλων, µέσω του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος, είναι και η αδυναµία τους να χειριστούν εφαρµογές λογισµικού λογιστικών φύλλων, ώστε να επιτυγχάνεται αποδοτική διαχείριση αριθµητικών και άλλων δεδοµένων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Συνοπτική επισκόπηση του περιβάλλοντος του EXCEL
 • Σύνδεση του Excel με αρχεία κειμένων (Word) και παρουσιάσεων (Powerpoint)
 • Σύνδεση του Excel με εξωτερικές βάσεις δεδομένων –Εισαγωγή δεδομένων
 • Διαχείριση του Excel για λειτουργίες βάσεων δεδομένων
 • Συγκεντρωτικοί πίνακες, ομαδοποίηση εύρους τιμών
 • Εισαγωγή στην οικονομική και στατιστική ανάλυση με το Excel
 • Λήψη αποφάσεων με το Excel
 • Συνεργασία με άλλες εφαρμογές και Διαμοιρασμός workbooks. Χρήση διαδικτυακών δυνατοτήτων του Excel
 • Μελέτη περίπτωσης
Κατηγορία: ΤΕΙ Αθήνας
Με ετικέτα: ,

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι υπάλληλοι, που αναζητούν εργασία, πτυχιούχοι και μη, καθώς και υπάλληλοι που εργάζονται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και επιζητούν την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

 • Βασικές γνώσεις χρήσης ΗΥ σε περιβάλλον Windows.
 • Η ύλη που εµπεριέχεται στο σεµινάριο Επεξεργασία ∆εδοµένων µε Λογιστικά Φύλλα
 • Καλή γνώση χρήσης του ∆ιαδικτύου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

40 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Ανάµεσα στις ουσιώδεις αιτίες που λειτουργούν ως τροχοπέδη και θα αντιμετωπιστούν µε την εκπαίδευση των υπαλλήλων, µέσω του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος, είναι και η αδυναµία τους να χειριστούν εφαρµογές λογισµικού λογιστικών φύλλων, ώστε να επιτυγχάνεται αποδοτική διαχείριση αριθµητικών και άλλων δεδοµένων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Συνοπτική επισκόπηση του περιβάλλοντος του EXCEL
 • Σύνδεση του Excel με αρχεία κειμένων (Word) και παρουσιάσεων (Powerpoint)
 • Σύνδεση του Excel με εξωτερικές βάσεις δεδομένων –Εισαγωγή δεδομένων
 • Διαχείριση του Excel για λειτουργίες βάσεων δεδομένων
 • Συγκεντρωτικοί πίνακες, ομαδοποίηση εύρους τιμών
 • Εισαγωγή στην οικονομική και στατιστική ανάλυση με το Excel
 • Λήψη αποφάσεων με το Excel
 • Συνεργασία με άλλες εφαρμογές και Διαμοιρασμός workbooks. Χρήση διαδικτυακών δυνατοτήτων του Excel
 • Μελέτη περίπτωσης
Κατηγορία: ΤΕΙ Αθήνας
Με ετικέτα: ,

Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα με πιστοποίηση από το ΤΕΙ Αθήνας

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – ΤΕΙ Αθήνας συνεργάζονται με σκοπό την ανάπτυξη και πιστοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν σε μαθησιακά αποτελέσματα βασισμένα στη διαβάθμιση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Έχουν ήδη πιστοποιηθεί ως προς την Ποιότητα Σχεδιασμού και Περιεχομένου 6 προγράμματα κατάρτισης

Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία την αξιολόγηση και τις εξετάσεις των ανωτέρω προγραμμάτων θα πάρουν Πιστοποιητικό από το ΤΕΙ Αθήνας, Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ). 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-2587387

 

Κατηγορία: Πιστοποιήσεις, ΤΕΙ Αθήνας
Με ετικέτα: