Αίτηση Συμμετοχής – Νέο πρόγραμμα ΣΕΠΕ για 3.000 ανέργους 18-24 ετών – «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Αίτηση Συμμετοχής
Νέο πρόγραμμα ΣΕΠΕ
για 3.000 ανέργους 18-24 ετών

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

Το Α.Μ.Κ.Α. σας, μήκους 11 ψηφίων χωρίς κενούς χαρακτήρες

Το Α.Φ.Μ. σας, μήκους 9 ψηφίων χωρίς κενούς χαρακτήρες

Ο αριθμός δελτίου ανεργίας, της τελευταίας σε ισχύ κάρτας, χωρίς κενούς χαρακτήρες, όπως αναγράφεται στην κάρτα (με ψηφία και συμπεριλαμβανομένου του χαρακτήρα "/", εφόσον υπάρχει).

Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.